DADD Tüzük

DENİZLERDEYİZ

AMATÖR DENİZCİLER DERNEĞİ

DADD "Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği"

TÜZÜK

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

Madde 1- Derneğin Adı

Madde 2- Derneğin Merkezi

Madde 3- Derneğin Forsu

Madde 4- Derneğin Amacı

Madde 5- Derneğin Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanı

Madde 6- Derneğin Kurucuları

İKİNCİ BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

Madde 7-   Üyelik Koşulları

Madde 8-   Üyelik Türleri

Madde 9-   Üyelik İşlemleri

Madde 10- Üyelikten Çıkma

Madde 11- Üyelikten Çıkarılma

Madde 12- Aidat Ödeme Yükümlülüğü

Madde 13- Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

Madde 14- Üyelerin Hakları

Madde 15- Üyelerin Yükümlülükleri

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

Madde 16- Organlar

Madde 17- Genel Kurul

Madde 18- Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 19- Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 20- Genel Kurulun Yapılış Usulü

Madde 21- Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 22- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 23- Olağanüstü Genel Kurul

Madde 24- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 25- Yönetim Kurulu

Madde 26- Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 27- Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 28- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 29- Denetim Kurulu

Madde 30- İç denetim

Madde 31- Ortak Hükümler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM –Yürütme Birimi

Madde 32- Yürütme Birimi

Madde 33- Uzman Danışmanlar

Madde 34- Çalışma Grupları ve Komiteler

Madde 35- Yürütme Birimi Görevlileri

Madde 36- Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM –Mali Hükümler

Madde 37- Hesap Dönemi ve Bütçe

Madde 38- Derneğin Gelirleri

Madde 39- Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 40- Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 41- Kayıt ve Defterler

ALTINCI BÖLÜM – Genel Hükümler

Madde 42- Beyanname Verilmesi

Madde 43- Temsilcilikler

Madde 44- Platformlar ve Bildiri Yayınlama

Madde 45- Taşınmaz Mal Edinme

Madde 46- İktisadi İşletmeler

Madde 47- Tüzük Değişikliği

Madde 48- Derneğin Feshi

Madde 49- Hüküm Eksikliği

Madde 50- Yürürlük

Geçici Madde 1- Geçici Aylık Aidat Bildirimi

Geçici Madde 2- Geçici Yönetim Kurulu Listesi

Geçici Madde 3- 2017 Yılı İçin Üç Yıllık Üye Olma Sorunu

Geçici Madde 4- 2020 Yılı İçin Üç Yıllık Üye Olma Sorunu

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1.      Derneğin adı Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği’dir.

Derneğin Kısa Adı: DADD’dır.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2.      Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

 

DERNEĞİN FORSU:

DADD "Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği"

MADDE 3.

Dernek amblemi ve isminin kullanma hakkı; Yönetim Kurulunun izni olmadan, kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 4.      Dernek, denizlerin kullanılması ve denizciliği geliştirmek maksadı ile tekneler ve su sporları ile ilgili kişileri üyeleri olarak bir çatı altında toplamak; üyeleri arasında sosyal ilişkiler kurulmasına yardımcı olmak, bu ilişkileri geliştirmek, yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla faaliyette bulunan dernek, kulüp, birlik, federasyon gibi aynı amacı güden ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, birlikte çalışmak, ortak sorunlara çözüm olanakları aramak, araştırmak ve gerekirse ortaklıklar kurulmasını sağlamak, deniz, göl ve akarsularda, kısaca su ortamında faaliyette bulunan Amatör Denizcilere, herhangi bir maddi karşılık beklemeden hizmet etmek, deniz ve iç suların kullanılmasında amatörlük ve gezginliğin birey mutluluğu için sportif bir uğraş olarak yaygınlaşmasını sağlamak, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin denizcilikte ve yatçılıkta gelişmeleri için öğretim programları hazırlamak, ilgili resmi makamlar ile eşgüdümlü olarak amatör denizcilik ve kısa mesafe telsiz vb. kursları açmak, bu hususta her türlü eğitimi vermek ve sınavların yapılmasına destek sağlamak, öneriler üretmek bu amaçla toplantılar düzenlemek, ilgililer nezdinde girişimlerde bulunmak, kamuoyunu aydınlatmak, herhangi bir derneğe üye olup olmadıklarına bakılmaksızın Amatör Denizcilerin, deniz severlerin ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, yasal dayanakları saptamak, ilgililer nezdinde uygulamaların modernizasyonu ve harmonizasyonu için çalışmak, bilgi toplayarak düşünce üretmek ve bu düşünceleri dağıtmak için çalışmak, üyeleri arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, üyesi olan ve olmayan Amatör Denizcilerin ortak sorunlarını çözümü için resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil edilmek, üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde bulunmak, doğayı ve bilhassa deniz ve sahillerimizi korumak, çevre bilincini yaygınlaştırmak, ortak sorunlara çözüm olanakları araştırmak amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI:

MADDE 5.      Derneğin çalışma konuları, biçimleri ve faaliyet alanı aşağıda gösterilmiştir.

5.1.      Görsel, işitsel, basılı ve dijital medyadan faydalanır, toplantılar, seminerler, sempozyumlar ve paneller düzenler, platformlar, forumlar kurar ve kurulmuşlara katılır. Kurslar, seminerler düzenler, deniz araçlarının kullanılması konularında ilgili kurumlarla ortak çalışmalara katılır,

5.2.      Amatör denizciliği doğrudan veya dolaylı ilgilendiren yasal düzenlemeler üzerinde ilgili kurum ve kuruluşlara görüş sunar,

5.3.      Denizciliği geliştirip yaygınlaştırmak amacıyla ralliler (toplu geziler), yat yarışları piyango, balo ve benzeri etkinlikler düzenler,

5.4.      Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler,

5.5.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır,

5.6.      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin eder,

5.7.      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu geliri temin amacıyla ilgili yasaların öngördüğü ve müsaade ettiği çerçevede iktisadi işletme ve/veya sermaye şirketi kurabilir ve/veya sermaye şirketine hissedar olabilir.

5.8.      Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için iktisadi işletme çatısı altında lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder,

5.9.      Üyeleri arasında sosyal münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

5.10.    Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder ve ipotek alır ve ipotek verir,

5.11.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar,

5.12.    Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışır veya yardımlaşır.

5.13.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

5.14.    Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vb. tanıtım araçları çıkarır. İnternet yayıncılığı, slâyt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.

5.16.    Denizciliği tanıtmak amacı ile kültür evleri, spor tesisleri ve başkaca tesisler açar ve açılmış olanlara ortak olur.

5.17.    Her türlü sportif denizcilik faaliyetlerini destekler, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler, düzenletir, işbirliği yapar,

5.18.    Üyelerinin yararlanabileceği, sosyal tesisler, çay bahçeleri, mesire yerleri, kurar ve işletir.

5.19.    Dernek rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm ve tanıtım ve ürünleri hazırlar. Üyelerce üretilen ürünlerin tanıtımını yapar,

5.20.    Denizcilik ile ilgili kurulan iş adamı dernekleri arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar,

5.21.    Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda ortak proje ve işbirliği yapılan kurumlarla yardımlaşmada bulunabilir,

5.22.    Dernek üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması için çalışır, bu konularda ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde üyelerinin haklarının korunmasına yönelik hukuki başvurularda bulunur, davalar açar, davalara müdahil olur ve danışmanlık hizmeti verir,

5.23.    Sosyal Sorumluluk kapsamında Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar,

5.24.    Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla kendini tanıtır, ilgilenenleri bilgilendirir,

5.25.    İktisadi işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, üyelerine daha ucuz alışveriş olanakları sağlar,

5.26.    Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder,

5.27.    Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, uzmanlarla birlikte çalışır.

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 6.      Dernek aşağıda isimleri yazılı kişiler tarafından 2017 yılında kurulmuştur.

Liste Konulacak

İKİNCİ BÖLÜM

 

Üyelik Hükümleri

ÜYELİK KOŞULLARI:

MADDE 7.      Üyelik koşulları aşağıda gösterilmiştir.

7.1.      Dernekler Kanunu ve özel kanunlar hükümlerine göre, dernek üyeliğine engel bir durumu bulunmayan, onsekiz yaşını tamamlamış ve Dernek tüzüğünü kabul eden her gerçek kişi veya herhangi bir tüzel kişi bu derneğe üye olmak hakkına sahiptir.

7.2.      Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri Türkiye’de yerleşik olmalarına bağlıdır.

7.3.      Yazılı üyelik başvurusuna, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya ret kararı verilir ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

ÜYELİK TÜRLERİ:

MADDE 8.      Derneğin iki tür üyesi vardır.

8.1.      ASIL ÜYE:

8.1.1.   Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

8.1.2.   Asıl üyeler tüzükteki şartlara uymak sureti ile Derneğin bütün organlarını seçmeye ve bu organlara seçilmeye, Dernekler Yasası ile bu Tüzüğün verdiği bütün hakları kullanmaya yetkilidirler.

 

8.2.      ONURSAL ÜYE:

8.2.1.   Derneğe maddi veya manevi yardımı dokunan kimselere, Yönetim Kurulu tarafından onursal üyelik verilebilir.

8.2.2.   Verilen onursal üyelikler ilk toplantıda, Genel Kurulun onayına sunulur.

8.2.3.   Onursal üyeler, derneğin bütün olanaklarından yararlanırlar. Aidat ödemezler. Kendi istekleriyle aidat verebilirler. Organların seçimlerinde oy kullanamazlar ve organlara seçilemezler.

8.2.4.   Genel Kurul da hazır bulunan üyelerin onda birinin (1/10) yazılı olarak verecekleri imzalı önerge ile Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli katkı sağlamış bulunan ve/veya Derneğimizin Başkanlığını yapmış üyelere, Genel Kurul kararı ile Onursal Başkanlık unvanı verilebilir.

8.2.5.   Onursal Üyeler, yasa ve bu tüzük hükümlerine uymak kaydıyla Genel Kurul’a katılabilir ve söz alabilirler. Onursal üyeler asıl üye olmak istedikleri takdirde, bu tüzüğün öngördüğü yükümlülükleri yerine getirir ve giriş ödentisini üçte bir (1/3) oranında öderler.

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ:

MADDE 9.      Dernekler Kanunu ve özel kanunlar hükümlerine göre, dernek üyeliğine engel bir durumu bulunmayan, onsekiz yaşını tamamlamış herkes, aşağıdaki usul ve koşullarda Derneğe üye olabilir. Dernekler yasasında öngörülen üyelik koşullarına sahip olanların üyeliği hakkında yapılacak işlemler şunlardır;

9.1.      Aday Üye, Üyelik Başvuru Formu’nu bizzat eksiksiz doldurup imzalayarak ya da derneğin resmi web sitesi üzerinden Üyelik Başvuru Formu’nu doldurarak başvuruda bulunur ve Başvuru çıktısının ıslak imzalı şeklini dernek adresine kargo ile gönderir.

9.2.      Yönetim Kurulu aldığı bilgileri de değerlendirerek başvuruyu kabul veya ret eder ve sonucu başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak adayın bilgisine sunar. Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

9.3.      Yabancıların üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan ayrı olarak Türkiye’de ikamet etme hakkına da sahip olmaları gereklidir.

9.4.      Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsille yetkilendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak temsilci yeniden belirlenir.

9.5.      Aday, başvurusu sonuçlanıncaya kadar, Dernek tesislerinden, hiçbir faaliyetinden ve diğer kurum/ kuruluşlar ile yapılmış olan anlaşmalardan yararlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 10.    Üyelikten çıkma koşulları aşağıda gösterilmiştir.

10.1.    Üyelik; ölüm, yazılı olarak üyelikten ayrılma dileği veya çıkarılma ile sona erer.

10.2.    Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların dernek üyelikleri sona erer.

10.3.    Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

10.4.    Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

10.5.    Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir ve ayrıldığı yıl dahil,varsa birikmiş yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 11.    Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

11.1.    Kanunlarda belirtilen derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

11.2.    Tüzüğün amaç ve faaliyetleri maddelerinde gösterilen esaslara aykırı hareket etmek, onları benimsememek, çalışmalarında hüsnüniyet ve doğruluk kurallarına uymamak, üyeler arasındaki ilişkileri bozmak, hangi sebeple olursa olsun derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar vermek.

11.3. İki kez aidatını ödemeyenler hakkında, Yönetim Kurulu tarafından ikinci defa ödeme yapılmayan yılın ocak ayından sonraki ilk toplantıda üyeliklerinin iptaline karar verilebilir.       

11.4.    Üyelikten çıkarılanlar üye beraberinde misafir olarak dahi derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlarına ait tesislere giremezler, derneğin düzenlediği faaliyetlere katılamazlar ve diğer kurum/ kuruluşlar ile yapılmış olan anlaşmalardan yararlanamazlar.

11.5.    Üyeliği kendiliğinden sona eren, üyelikten çıkan veya çıkarılanların adları üye kayıt defterinden silinir. Bu kişiler dernek mal varlığı üzerinde hak iddia edemezler.

11.6.    Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili üyeler, Yönetim Kurulunca dernekten Çıkarılan üye bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla 13. Maddede belirtilen şekilde itiraz edebilir.

AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

MADDE 12.    Giriş ödentisi ve Üyelik aidatını ödeme yöntemi;

12.1.    Dernek Üyeliği’ne Ön Kabulü yapılan Aday Üye Yönetim Kurulu kararının kendisine iletilmesini takip eden 15 gün içinde, Giriş Ödentisi ile o yıla ait Üyelik Aidatını (üyeliğinin hangi ay başladığına bakılmaksızın o yıla ait tam aidat olarak ödemekle yükümlüdür) ödemekle yükümlüdür. Aday Üye söz konusu yükümlülüklerini yerine getirdiğinde ve ıslak imzalı dilekçesinin Dernek Yönetim Kurulu’na ulaşması ile dernek üyesi sayılır ve üye haklarından yararlanabilir. Yukarıdaki hususları yerine getirmeyenlerin üyelik ön kabulü iptal edilir. Yükümlülüklerini yerine getiren kişi, Dernek Üye Defterine kayıt edilir ve kendisine Üye Kimlik belgesi verilir.

12.2.    O yıla ait Üyelik Aidatı borcunu ödemeyen kişinin üyeliği askıya alınır. Söz konusu borç ödeninceye kadar kişi, dernek tesislerinden ve hiçbir faaliyetten, diğer kurum/ kuruluşlar ile yapılmış olan anlaşmalardan yararlanamaz. İki kez aidatını ödemeyenler için Yönetim Kurulu, ikinci defa ödeme yapılmayan yılın ocak ayından sonraki ilk toplantısında, bu kişilerin üyeliklerinin iptaline karar verebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

MADDE 13.    Dernek üyeliğinden çıkarılma işlemleri ve itiraz usulü aşağıda gösterilmiştir.

13.1.    Yönetim Kurulu tarafından hakkında üyeliği askıya alınma ve/ veya üyelikten çıkarılma kararı verilmiş üyeye bu durum, derneğe bildirdiği en son adresine ve e-postasına yazılı olarak bildirilir.

13.2.    Üyelikten çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı 30 gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Konu, ilk toplanacak Genel Kurulda görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

13.3.    Üyenin 30 takvim günü içerisinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

ÜYELERİN HAKLARI:

MADDE 14.    Dernek üyelerinin hakları aşağıda gösterilmiştir.

14.1.    Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üye derneğin sağladığı imkanlardan eşit olarak faydalanır, imkanların kısıtlı olması durumunda yönetim kurulunun vereceği karar geçerlidir.

14.2.    Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

14.3.    Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak başka Bir Yönetim Kurulu Üyesi temsille görevlendirilebilir ve bu kişi Genel Kurulda oy kullanır. Dernek üyesi her tüzel kişi bu kararını her Genel Kurul toplantısından önce yeniler ve Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Ancak, aidat borcu olan üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamazlar. Genel Kurul kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen üyeler yapılacak ilk Genel Kurula katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

14.4.    Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe bildirmek yeterli sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez. İstifa eden üye derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 15.    Dernek üyelerinin yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir.

15.1.    Ödenti Verme Borcu: Asıl üyelerden, üyeliğe kabul sırasında bir defaya mahsus olmak üzere Giriş Ödentisi alınır. Bu ödenti ilgili yıl için tespit edilen yıllık aidatın 3 katından az olmamak kaydıyla Yönetim kurulunca kararlaştırılır. Ayrıca tüm asıl üyeler Yönetim Kurulu’nca belirlenen yıllık aidat tutarını 40. Maddede öngörüldüğü şekilde dernek banka hesabına yatırırlar.

15.2.    Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlü olup özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve faaliyet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini benimser.

15.3-Üyenin tebligat adresi, Giriş Beyannamesinde gösterdiği adrestir. Bütün yazılar bu adrese gönderilir. Adresini değiştiren üyenin yeni adresini en geç onbeş gün içinde yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Tebligat ilgili yasada belirtilen usulle yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

ORGANLAR:

MADDE 16.    Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

16.1.    Genel Kurul

16.2.    Yönetim Kurulu

16.3.    Denetim Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 17.    Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul;

17.1.    Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

17.2.    Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

17.3.    Olağan genel kurul, 3 yılda bir Şubat ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

17.4.    Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

17.5.    Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:

MADDE 18.    Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

18.1.    Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

18.2.    Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır

18.3.    Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

18.4.    Aidat borçları bulunan üyeler Genel Kurul öncesi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

MADDE 19.    Genel Kurul toplantı ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1.    Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

19.2. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURULUN TOPLANMA USULÜ:

MADDE 20.    Genel Kurulun toplanma usulü aşağıda gösterilmiştir;

20.1.    Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

20.2.    Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

20.3.    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

20.4.    Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir (1) oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunun tespit edeceği bir başka yönetim kurulu üyesi temsille görevlendirilir ve bu kişi oy kullanır.

20.5.    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

20.6.    Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 21.    Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

MADDE 22.    Yönetim Kurulunun bütün üyeleri bir araya gelmeksizin, e-posta ve/veya SMS ve/veya WhatsApp gibi mecralarda yazılı katılımları ile alınan kararlar karar defterine işlenmek kaydıyla geçerlidir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

MADDE 23.    Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

23.1.    Olağanüstü Genel Kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

23.2.    Dernek üye sayısının beşte birinin (1/5) konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

23.3.    Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

23.4.    Denetim Kurulunun Dernek hesap işlemleri, bütçe, yasa ve tüzük kuralları ile dernek çıkarlarına aykırı işlemler konusunda alacağı oy birliği kararı,

23.5.    Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul gündemi çağıranlarca düzenlenir ve gündeme madde eklenmesi veya çıkartılması önerisi yapılabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24.    Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organıdır ve aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlar;

24.1.    Dernek organlarının seçilmesi,

24.2.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

24.3.    Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

24.4.    Bütçe hazırlanıp karara bağlanması zorunlu değildir.

24.5.    Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

24.6.    Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

24.7.    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

24.8.    Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

24.9.    Giriş Ödentisi ve Yıllık Üyelik Aidatları ile Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

24.10.  Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

24.11.  Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

24.12.  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek, Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

24.13.  Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde, Derneğin vakıf kurması ve/veya iktisadi işletme kurması ve/veya dernek adına sermaye şirketi kurması ve/veya mevcut sermaye şirketlerinde hissedar olmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

24.14.  Derneğin fesih edilmesi,

24.15.  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

24.16.  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

24.17.  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

YÖNETİM KURULU:

MADDE 25.    Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi ve görev dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Yönetim Kurulu üyeler arasından seçilen bir başkan ve altı asıl üyeden oluşur.Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olmak isteyen üyeler oluşturacakları Yönetim Kurulu aday listelerini yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı tarihinden en az 30 (otuz) takvim günü önce, derneğin resmi web sitesinde yayımlanmak üzere görevdeki Yönetim Kuruluna teslim edeceklerdir.

25.1.    Başkan;  Genel Kurulda ayrıca üç (3) yıl için seçilir. Derneği her konuda temsil eder.  Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, altı asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca üç yıl için seçilir. Yönetim Kurulu, seçiminden sonraki ilk toplantıda üyeler arasından Başkan tarafından iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman belirlenir

25.2.    Başkan Derneğin her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sorumludur. Gerektiğinde Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir.

25.3.    Başkan Yardımcıları: Başkan’ın herhangi bir nedenle görevi başında olamadığı veya Başkan tarafından görevlendirildikleri zamanlarda Başkan’ın görevlerini yerine getirirler ve Başkan’a karşı sorumludurlar.

Derneği temsil ve ilzama Başkan tek imza ile Başkan’ın olmadığı durumlarda Başkan Yardımcıları müşterek imzaları ile yetkilidir.

25.4.    Genel Sekreter, Derneğin bütün işlerinin yürütülmesi, Derneğin örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar.  Başkan Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarının görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

25.5.    Sayman, Derneğin mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

 

25.6.    Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

MADDE 26.    Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğuna bakılmaksızın görevin icrasına uygun yedek üyeler ihtiyaca göre göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, asıl ve yedek üye tamsayı toplamının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ:

MADDE 27.    Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

27.1.    Yönetim Kurulu tüm üyelerine bildirmek şartıyla dört ayda bir kez ve ayrıca da gerektiğinde her zaman toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç olağan ve olağan üstü yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yönetim Kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır.

27.2.    Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Oylamada karar kabul ve ret oylarının eşitliği durumunda başkanın oyu iki kabul edilir.

27.3.    Yönetim Kurulu Dernek Başkanının ve üyelerden birinin çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmasını yapar. Yönetim Kurulu Üyeleri gündeme madde ilavesini teklif edebilirler.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 28.    Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

28.1.    Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, Dernek çalışma programını,    Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak.

28.2.    Dernek bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.

28.3.    Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

28.4.    Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

28.5.    Derneğe başvuran kişilerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.

28.6.    Dernek çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.

28.7.    Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, hizmet komiteleri kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden  bir veya birkaçına yetki vermek.

28.8.    Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.

28.9.    Dernek iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine  İlişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

28.10.  Yasalardan, Dernek Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü  çalışmaları yapmak. 

28.11.  Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak federasyonlara Genel Kurul kararı doğrultusunda üye olmaya karar vermek. 

28.12.  Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

28.13.  Dernek üyesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin dernek faaliyetlerinden ve diğer kurum/ kuruluşlar ile yapılmış olan anlaşmalardan geçici olarak yararlanmaları Yönetim Kurulunun iznine tabidir.

DENETİM KURULU:

MADDE 29.    Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim Kurulu, Derneğin üyeleri arasından üç yıl için üç asıl, üç yedek üye olarak Dernek Genel Kurulunca seçilir. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetim Kurulu en az yılda bir toplanır. Derneğin hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula hazırladığı raporu sunar. Gerektiğinde Yönetim kurulunu uyarır. Denetleme Raporları Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü bir biçimde üyelere duyurulur.

İÇ DENETİM:

MADDE 30.    Dernekte iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim yapılması, Denetim Kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar Dernek yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt Dernek dışına çıkarılamaz. Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

ORTAK HÜKÜMLER:

MADDE 31.    Ortak hükümler şöyledir;

31.1.    Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğuna bakılmaksızın görevin icrasına uygun yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

31.2.    Yönetim ve Denetim Kurullarına yedeklerden giren üye kalan süreyi tamamlar.

31.3.    Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütme Birimi

YÜRÜTME BİRİMİ:

MADDE 32.    Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.

Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; Lokal ve tesislerin kurulması, temsilcilikler ile platform oluşturma işlemlerini; iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

UZMAN DANIŞMANLAR:

MADDE 33.    Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danışmalar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü diğer konularla Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer Kurullara ve Yürütme Birimi ile temsilciliklere danışmanlık yaparlar.

ÇALIŞMA GURUPLARI VE KOMİTELER:

MADDE 34.    Yönetim Kurulu, dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile geçici ya da sürekli olarak Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri görevlendirebilir.

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ:

MADDE 35.    Dernek Bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 36.    Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı veya dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, T.C. Kimlik no.ları, meslekleri ve ikametgâhları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümleri

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 37.    Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir. Bütçe dönemi dışında; hesap dönemi sonundan, Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içerisinde yapılacak harcamalar, tahsilât ve tüm icraata Yönetim Kurulu yetkilidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 38.    Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

38.1.    Yıllık Üyelik Aidatı: Asıl üyelerinin ödemekle yükümlü olduğu Yıllık Üyelik Aidatını Genel Kurulun vereceği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu belirler.

38.2.    Giriş Ödentisi: Asıl üyeliği Yönetim Kurulunca kabul edilen kişiden giriş ödentisi alınır. Söz konusu Giriş Ödentisini Genel Kurulun vereceği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu belirler.

38.3.    Yararlanma Payı: Dernek, Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istenildiği takdirde ödenecek tutardır. Bedeli verilen hizmetin niteliğine göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

38.4.    Katılma Payı: Lokal ve Tesislerin inşa ya da mevcutlarda değişiklik için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilen tutardır.

38.5.    Dernek taşınır ve taşınmaz mallarının satışları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

38.6.    Her türlü piyango satışları ile balo, eğlence, konser, spor yarışması, konferans, toplantı, temsil, festival, yayın, reklâm ve gösteri ile benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler,

38.7.    Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,

38.8.    İktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

38.9.    Süresi içinde yapılmayan ödemelerden alınan gecikme zammı gelirleri,

38.10.  Deniz Sporları, Yatçılık ve denizcilik eğitimi, kursu ve hizmeti gelirleri,

38.11.  Sponsorlarla yapılan sözleşmeler gereği; sponsorlardan sağlanan her türlü nakdi ve gayri-nakdi gelirler,

38.12.  Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar,

38.13.  Dernek tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler,

38.14.  Diğer gelirler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ:

MADDE 39.    Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu son Genel Kurul da onaylanan bilânçoda belirlenmiş Dernek öz varlığının toplamda ¼ ünü aşmayacak şekilde derneği borçlandırabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalarda ek bütçe ve Genel Kurul kararı gerekir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

MADDE 40.    Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır;

40.1.    Üyelerden aidat ve giriş ödentisi alınır. Asıl üye yıllık aidatını her yılın Ocak ayı içerisinde öder. Bu tarih, Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

40.2.    Her türlü bağış ve yardımlar kabul edilebilir,

40.3.    Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Ayni bağış ve yardımlar için de rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir.

40.4.    Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

40.5.    Derneğin Bankadaki hesabından para çekmek veya bir yere para göndermek Derneği temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yapılacaktır. Ancak ivedi durumlarda başkan Yönetim kurulunca önceden belli olan harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

40.6.    Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

40.7.    Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

40.8.    Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

40.9.    Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

40.10.  Yetki Belgesi: Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Sayman hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, her yılın başında Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Sayman yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

40.11.  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, on yıldır. Bu belgeler, dernek tarafından bastırılır. Bastırılacak belgelerin, yönetmelikte belirtilen nitelikte olması zorunludur.

40.12.  Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

40.13.  5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilir.

 

KAYIT VE DEFTERLER:

MADDE 41.    Dernek yürürlükteki mevzuata uygun olarak aşağıda yazılı defterleri tutar. Bütün defterlerin Dernekler Birimi veya Noterden tasdik edilmesi zorunludur.

41.1.    İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

a. Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır

b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

ç. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

d. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

41.2-Dernek İktisadi İşletmesi Defterleri: Derneğin İktisadi İşletmesi olması halinde defterler bilânço esasına göre tutulacak olup İktisadi İşletme adına ayrıca usulüne göre tasdik ettirilecektir. 

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

 

BEYANANME VERİLMESİ:

MADDE 42.    Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

TEMSİLCİLİKLER:

MADDE 43.    Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğe yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler,  Dernek Genel Kurulunda temsil edilemezler. Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler Temsilcilikler Yönetmeliğinde belirlenir.

 

PLATFORMLAR VE BİLDİRİ YAYINLAMA:

MADDE 44.    Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile platform yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir. Dernek Yönetim Kurulunca zorunlu sayılan hallerde, dernek amacına giren konularla sınırlı olmak üzere, derneğin görüşlerini yansıtan bildiri yayınlanabilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

MADDE 45.    Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde aynı hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorunluluğundadır.

İKTİSADİ İŞLETMELER:

MADDE 46.    Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi hükümler yer alır.

Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler. Tescil tarihinden itibaren faaliyete başlarlar.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 47.    Dernek Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin (2/3)’ nün katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, (2/3) çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin toplamının en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 48.    Derneğin feshi, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) olurunun alınabildiği Genel Kurul toplantısında, bu hususun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantıda toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile yapılabilir. Ancak, her durumda derneğin feshi söz konusu olduğunda, dernek toplam üye sayısının en az onda birinin (1/10) katılımı ve alınacak kararlarda toplantıya katılanların üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu aranır.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye halinde Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Tasfiye kurulu, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Dernek alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel kurulca belirlenen yere devredilir. Genel kurulca yer belirlenmemiş ise Mehmetçik Vakfı ve Çocuk Esirgeme Kurumuna eşit olarak devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç (3) ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 49.    Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve bu kanuna atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK:

 

MADDE 50.    5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca yapılan Tüzük değişiklikleri,

yapılacak olan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve o tarihte yürürlüğe girmiş olur.

GEÇİCİ MADDE 1.   İlk Genel Kurul toplantısına kadar geçecek zaman içerisinde asıl üye olarak alınacak gerçek veya tüzel kişilerden ve Kurucu üyelerden Giriş Ödentisi alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 2.   İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Y.K. üyelerinin isimleri buraya yazılmalı. Aşağıdaki liste de çıkarılmalı.

GEÇİCİ MADDE 3.   25. Maddedeki 3 yıllık süre ilk yönetim kurulu için uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 4.   Madde 25’de yer alan “Yönetim Kurulu en az 3 yıllık üyeler arasından seçilen bir başkan ve on asıl üyeden oluşur.” hükmü 2020 yılı Genel Kurulunda uygulanmayacaktır, Derneğin kuruluşundan 2020 Genel Kurulunda üyeliği devam eden her üye Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığını koyabilir.

Bu Ana Tüzük elli (50) madde ve dört (4) geçici maddeden ibarettir.


Dosyalar